MARSTON.png

MARSTON

Společnost MARSTON-CZ, s.r.o. se zabývá zejména výrobou technologických zařízení, strojů a jejich částí, strojním obráběním a v neposlední řadě kompletací investičních celků. Při své činnosti provádí vlastní vývoj a konstrukci technologických zařízení a následné vypracování výrobní dokumentace. Od přípravy výroby a samotnou výrobu až po konečnou kompletaci na místě. Výrobky a zařízení dodává na český trh i do zahraničí.

MARSTON-CZ, s.r.o., Hvězdárenská 860/2, 616 00 Brno, Česká republika
Tel.: +420 725 443 046, E-mail: moravcova@marston.cz, web: www.marston.cz

Web Marston →

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU FIRMY

Firma MARSTON-CZ, s.r.o. prochází rozvojem iniciovaným vybudováním nového zázemí a s tím spojenou profesionalizací činnosti, reorganizací rolí a zodpovědnosti v oblasti plánování a organizace výroby. Firma v současné době zpracovává dva hlavní proudy zakázek: práce s dodanou projektovou dokumentací zákazníkem a realizací jednoúčelových zařízení zpracovávaných vlastním konstrukčním oddělením.

Silnou stránkou společnosti je konstrukční oddělení, na jehož kompetencích staví svou budoucnost v podobě produktu pro automatizaci výroby. Procesy ve firmě jsou rámcově nastaveny a průběžně se vyvíjí dle potřeby. Kontrola subdodávek a termínů je prováděna metodou papírové archivace a ručních poznámek. Plán výroby je připravován zkušenostně. Výroba je zorganizována podle logických celků pracovišť, při zpracování zakázky často dochází k dohledávání komponent po halách a skladech. Sledování rozpracovanosti zakázky, plnění dílčích termínů a technická připravenost zakázky je nyní zabezpečována pouze vlastním přehledem vedoucího výroby. Techničtí pracovníci jsou velmi univerzální a dostávají převážně ústní zadání práce.

Vedení firmy intenzivně vnímá potřebu procesy digitalizovat pomocí vhodného informačního systému, který bude sbírat informace z výroby pro okamžité rozhodování, sledování zpracování zakázky a umožňující historické analýzy pro přesnější stanovení výrobních termínů a odhad ceny, zvýšení efektivity práce a zajištění nahraditelnosti pracovníků.

ANALÝZA INOVAČNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ

Z výše uvedených důvodů byla po vstupní analýze zjištěna jako strategicky nejvýznamnější příležitostí pro inovace oblast plánování kapacit a zdrojů, technologická příprava výroby a montáže a její řízení.

V rámci navazujícího upřesnění vstupní analýzy došlo k detailnějšími zmapování procesů konstrukce a výroby jednoúčelových strojů a zakázkové zámečnické výroby. Díky tomu byly zjištěny komplikace v organizačních procesech a s nimi spojené kompetence klíčových pracovníků.

NAVRŽENÁ ŘEŠENÍ V ANALYZOVANÝCH OBLASTECH NEJVĚTŠÍHO POTENCIÁLU

1.Optimální nastavení procesů a potřeby pro digitalizaci ve výrobě

Ve spolupráci se zaměstnanci a majiteli společnosti byla vypracována mapa procesů. Ta byla doplněna o konkrétní návrhy na optimalizaci procesů využitím digitálních technologií. Jednalo se např. o:

  • využití technologie čarového kódu – metoda mobilní čtečky čarového kódu s mobilním terminálem s bezdrátovým přenosem dat pro sledování rozpracovanosti zakázky a zajištění kvality procesu kontroly kvality
  • využití technologie RFID pro kontrolu umístění a pohybu drahých komponent
  • doporučení pro zavedení kontrolních bodů pro sledování stavu zakázky
  • zavedení vizualizace o využití kapacit lidských zdrojů a zařízení
  • aplikace APS systému (plánování výroby) pro zpřesnění plánování a zvýšení produktivity
  • a řada dalších dílčích konkrétních doporučení a návrhů

2. Doporučení pro zavedení systému ERP

Z povahy potřeby firmy je žádoucí zabývat se nákupem ERP systému, ideálně včetně celé ekonomické části, s dílčími funkcionalitami MES. Je nutné požadovat funkcionalitu plánování a řízení výroby. Vzhledem k budoucímu rozvoji je nutné už nyní myslet na propracovanou funkcionalitu části pro technologickou přípravu výroby (TPV), která je nosným pilířem právě pro plánování a řízení výroby.

Je žádoucí, aby systém umožňoval plánování výroby v menší úrovni detailu (čas na pracoviště, zakázku a pracovníka) a je nutné, aby dokázal členit práci do pracovišť. Dále je nutné, aby součástí výrobního postupu byla operace „kooperace“ s definovanými termíny a cenami. Systém pak na termíny dodání musí upozorňovat.

Lepší představu o výhodách fungování ERP systému si zástupci firmy MARSTON-CZ, s.r.o. udělali na základě návštěvy mikulovské firmy, která již obdobný ERP systém úspěšně implementovala. Reálná ukázka vč. představení konkrétních funkcionalit doplněná o doporučení na co při implementaci myslet a co nepodcenit pomohla zástupcům firmy při rozhodování o dalších implementačních krocích.

ZÁVĚR

Společnost MARSTON-CZ, s.r.o. si díky programu DIGIMAT uvědomila vlastní potřebu sledování výrobní zakázky. Ve spolupráci s experty programu vznikla podrobná procesní mapa vč. doporučení na digitální technologie, které může využít. Podle vlastních potřeb si firma nastavila priority a získala doporučení na konkrétní dodavatele adekvátního výrobního informačního systému. Implementace takového systému jí přinese podstatné zvýšení efektivity práce a zpřesnění termínů dokončení zakázek včetně jejich přesnější kalkulace.

MARSTON - procesní mapa
MARSTON