Reference

Jak a v čem program DIGIMAT pomohl? Na nových stránkách centra INTEMAC najdete veškeré reference. Přečtěte si, co o této spolupráci říkají naši partněři. 

A nechejte se inspirovat …

IN-EKO TEAM s.r.o.

Spolu­práce s firmou INTE­MAC v rámci pora­den­ského programu DIGI­MAT byla pro naši společ­nost první zkuše­nos­tí. Již při vstupní analýze jsme byli přesvědč­eni o správ­nosti tohoto kroku a efek­tiv­ním využití jejich služeb. Po vstupní analýze jsme si vybrali za experta pana Miros­lava Křeč­ka. V rámci pora­den­ského programu jsme si dali za cíl navrh­nout koncepci plánování a odvádění výro­by. DIGI­MAT společně s panem Křeč­kem naše před­s­tavy zcela splni­li. Nyní máme už jasnější před­s­tavu o této proble­ma­tice a hlavně víme, jak ji řešit. Doufáme v další spolu­práci s těmito společnostmi.

David Herman, Project Manager firmy IN-EKO TEAM s.r.o.

Jsem velmi rád, že jsem se díky programu DIGI­MAT mohl dostat do firmy IN-EKO TEAM. Potkal jsem zde skvělý tým lidí, kteří mají velký zájem firmu posu­nout blíže ke stan­dar­dům Průmyslu 4.0.  Mojí úlohou bylo zmapo­vat proces tech­no­lo­gické příp­ravy výro­by, kapa­cit­ního plánování a řízení výroby a navrh­nout koncepci budoucího rozvoje firmy ve výše popsaných oblas­tech. Spolu­práce při analýze a work­sho­pech byla fantas­tic­ká, udělali jsme velký kus práce za krát­kou dobu. Věřím, že to firmě pomohlo si uvědo­mit, jakým směrem chce jít. Defi­no­vali jsme si i úsilí a nákla­dy, které budou muset vyna­ložit, ale také efekt jejich veškerého budoucího snažení. Chtěl bych tímto poděko­vat i společ­nosti INTE­MAC, že mi umožnila se pora­den­ského programu účast­nit. Přeji IN-EKO TEAM vše nej na jejich cestě k Excelenci!

Miroslav Křeček, specialista programu DIGIMAT

STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s.r.o.

Jsem velmi ráda, že jsem se rozhodla využít konzultace v poradenském programu DIGIMAT. Bez specialisty bychom se stále pohybovali na hranici nápadů a myšlenek, u kterých bychom si nebyli jisti, zda je můžeme zrealizovat. Kolegové potřebovali oporu v definici požadavků pro funkční digitalizaci firemních procesů zvýšení efektivity intralogistiky. Tuto oporu v konzultacích našli. Nyní máme skutečně informačně nabito a jsme si jistí tím, jaké máme požadavky. Věříme, že brzy najdeme implementátora, který bude schopný tyto požadavky naplnit.

Alena Lubasová, jednatelka firmy STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r.o.

Již počínaje první schůzkou bylo zřejmé, že Strojírna Oslavany je procesně vyzrálá organizace, kde již byly nasazena softwarová řešení podporující základní podnikové procesy. Ukázalo se, že integrací stávajících ostrůvkových řešení a vhodným doplněním jejich funkcionalit bude možné poskytnout organizaci data podporující rozhodování na všech úrovních řízení takřka v reálném čase. Díky hladké komunikaci a spolupráci s kolegy ze Strojírny Oslavany se podařilo splnit ve stanovených termínech všechny úkoly, které jsme si předsevzali. Bez zaangažovanosti a zájmu kolegů z Oslavan o řešenou problematiku by se nám to nepovedlo. 

Erik Odvářka, specialista programu DIGIMAT

Karel Kaňák, s.r.o.

Konzultace v programu DIGIMAT pro nás představovaly velmi efektivně strávený čas, kdy jsme byli  obohaceni o nové informace. Ty se týkaly možností optimalizace externí logistiky, o kterých  jsme dříve neměli úplný přehled. Přístup specialisty programu byl velmi profesionální a inspirativní. Po skončení konzultací víme přesně, co je potřeba dělat dál a navržená řešení plánujeme velmi rychle realizovat. Jeho finanční návratnost odhadujeme v řádu měsíců.

Vladislav Polášek, prokurista firmy Karel Kaňák, s.r.o.

Spolupráce se společností Karel Kaňák s.r.o. byla velice příjemná a komunikace vždy profesionální a věcná. Navíc se projektovému teamu podařily všechny úkoly splnit včas a přesně dle akčního plánu. Je to dynamická firma, která se nebojí nových investic. Díky velmi otevřenému vedení vládne ve výrobě dobrá atmosféra a týmový duch. Na spolupráci v poradenském programu DIGIMAT je možné poukázat na zajímavý fakt, kdy zdánlivě předimenzovaný systém plánování rozvozových tras (T.M.S.), který je primárně určen pro velké dopravní společnosti, může výrazně ušetřit i středně velké výrobní firmě, která nemá vlastní flotilu vozidel a k dopravě používá jen smluvní přepravce a sběrné služby.

Roman Gerneš, specialista programu DIGIMAT
Reference